Från och med den 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen

Lagen innebär att det inte är tillåtet att röka på arenan eller vid evenemangsområdet.

Nedan följer allmän information gällande rökförbudet.

I vilka nya miljöer blir rökning förbjuden?
Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar.Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vem har ansvar för att rökförbudet följs?
Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.
Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Vid rökning trots tillsägelse får personen avvisas.

Läs mer om den nya lagstiftningen, vad den innebär samt kommunens ansvar hos Folkhälsomyndigheten: Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

 

Vilka produkter omfattas av lagen?
Lagen gäller tobak och liknande produkter.

Med tobak avses:
Cigaretter
Rulltobak
Tobak för vattenpipa
Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak

Med liknande produkter menas:
E-cigaretter och påfyllningsbehållare
Örtprodukter för rökning
Vattenpipor
"Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.