Hoppa till innehåll

Väsentliga områden

För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete krävs kartläggning och en tydlig riktning. Därför fokuserar vi på fem väsentliga områden. Inom varje område ryms tre delområden.

Got Event har prioriterat områdena utifrån intressentanalys och påverkan samt hur vi kan bidra till Göteborgs Stads mål och FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Vi stöder agendan i sin helhet och har identifierat dess delmål där vi har störst möjlighet och rådighet att göra skillnad. Hållbarhetsarbetet är en pågående process där vi löpande ser över hur vi kan förbättra oss tillsammans med viktiga aktörer inom evenemangsnäringen.

Välkomnande mötesplatser

Säkra, välskötta och tillgängliga arenor för alla.
Flera av våra arenor är landmärken med unika placeringar i centrum av arenastaden Göteborg. Det ger oss naturliga fördelar som vi ska ta vara på. Vi vill bidra till en levande och inkluderande stad för dagens och morgondagens göteborgare och besökare. Alla ska ha möjlighet att ta del av vårt utbud och uppleva trygga mötesplatser. Genom att erbjuda upplevelser och rekreation av olika slag bidrar verksamheten till en levande stad och en aktiv fritid.

Delområden:

 • Tillgängliga och trygga mötesplatser.
 • Trivsel i och runt arenorna.
 • Förvaltning av mötesplatsernas själar och kulturvärden.

Detta område bidrar till följande globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande.5. Jämställdhet.6. Rent vatten och sanitet för alla.10. Minskad ojämlikhet.11. Hållbara städer och samhällen.16. Fredliga och inkluderande samhällen.


Attraktiv arbetsplats 

Stolta ambassadörer med arbetsglädje och en inkluderande kultur.
Genom våra ledord glädje, omtanke, tillsammans och kreativitet arbetar vi för en god och sund organisationskultur. Ledorden guidar oss i hur vi ska förhålla oss till varandra och i våra affärsmässiga relationer. Alla våra medarbetare har en viktig roll i att ta ansvar och driva hållbarhetsarbetet framåt, både som fastanställd och timanställd.

Delområden:

 • Mångfald och inkludering.
 • God arbetsmiljö och säkra arbetsplatser.
 • Delaktighet och inflytande från medarbetare.

Detta område bidrar till följande globala mål:

4. God utbildning.5. Jämställdhet.8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.10. Minskad ojämlikhet.12. Hållbar konsumtion och produktion.16. Fredliga och inkluderande samhällen.


Klimat- och resurseffektiv verksamhet

Resurshushållning och minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan i alla led.
Detta område innefattar allt från vilken mat som serveras, vilka material som köps in, hur el- och vatten produceras och förbrukas till hur vi hanterar vårt avfall. Det innefattar också våra byggprojekt, våra egna resor och transporter, samt hur vi kan uppmuntra evenemangsbesökare att resa och konsumera mer hållbart. Evenemang och drift av arenor är resurskrävande och vi arbetar aktivt för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Delområden:

 • Effektiv och förnybar energianvändning.
 • Miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Minskat avfall och ökad cirkuläritet.

Detta område bidrar till följande globala mål:

6. Rent vatten och sanitet för alla.7. Hållbar energi för alla.11. Hållbara städer och samhällen.12. Hållbar konsumtion och produktion.13. Bekämpa klimatförändringarna.


Utveckling och partnerskap

Mötesplatser och evenemang som förändringsmotor för hållbar utveckling.
Vi arbetar för att utvecklas tillsammans! Det gör vi i dialog med kunder och leverantören och genom samverkan med förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad samt näringslivet. Genom samarbeten, innovativa lösningar och kommunikation kan vi gemensamt bidra till en positiv samhällsutveckling. En allsidig arenapark ger oss en stabil och effektiv verksamhet med hög flexibilitet och möjlighet att utveckla befintliga och nya affärer.

Delområden:

 • Proaktiva samarbeten.
 • Goda relationer med tydliga krav.
 • Innovation för framtidssäkrade mötesplatser.

Detta område bidrar till följande globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande.5. Jämställdhet.7. Hållbar energi för alla.8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.10. Minskad ojämlikhet.11. Hållbara städer och samhällen.12. Hållbar konsumtion och produktion.13. Bekämpa klimatförändringarna.16. Fredliga och inkluderande samhällen.


God styrning

Effektiv styrning för korrekt agerande och hållbar lönsamhet.
Vi ska vara ett tryggt bolag med fokus på affärsmässig samhällsnytta. Vi ska driva ett bärkraftigt bolag som går hand i hand med god affärsetik, säkra arbetsplatser och rimliga villkor för våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer. Vi ska genomföra transparenta upphandlingar och löpande genomföra uppföljningar på att vi följer rådande anvisningar och rutiner. Genom ansvarsfulla inköp och uppföljning får vi effekt på många hållbarhetsområden.

Delområden:

 • Affärsetik och antikorruption.
 • Ökad affärsmässighet med uppföljning och transparens.
 • Ansvarsfulla inköp och leverantörsrelationer.

Detta område bidrar till följande globala mål:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.12. Hållbar konsumtion och produktion.13. Bekämpa klimatförändringarna.16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Kontakta mig för mer information

Johanna Gadd

Johanna Gadd, Hållbarhetsansvarig / Head of Sustainability

johanna.gadd@gotevent.se 031 368 44 17
;